Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

PREMIS UNIVERSITARIS ALAQUÀS-ALDAIA

BASES

1.ª Poden optar als premis els projectes d'investigació inèdits portats a terme, única i exclusivament, per estudiants universitaris de Facultats o Escoles Universitàries, o que hagen finalitzat els seus estudis de grau des de l’any 2016.

2.ª La temàtica dels treballs facilitarà el coneixement de la realitat humana social, econòmica o cultural de les poblacions d´Alaquàs i/o Aldaia.

3.ª S'estableix un premi de 3.000 Euros al projecte d'investigació que resulte seleccionat.

4.ª Els projectes a desenvolupar, que concórreguen a aquesta convocatòria podran presentar-se fins a les 13h. del dia 30 d'Abril de 2019 en les oficines de Caixa Popular, Agrupació Comarcal d'Empresaris o en els Ajuntaments d’Alaquàs o d'Aldaia.

5.ª Els projectes es presentaran en paper o format digital i constaran de:

  • Sol·licitud amb les dades personals i acreditació dels estudis efectuats o en curs.
  • Memòria sobre el treball a realitzar, indicant el tema, justificació, objectius, fonts i metodologia a desenvolupar.

6.ª El resultat es farà públic abans del 31 de Maig de 2019. A partir d'aquesta data es disposarà fins al 27 de Desembre de 2019 per a realitzar el treball definitiu.

7.ª El projecte seleccionat rebrà un 25% del total de l'ajuda en el moment de l'adjudicació i l'altre 75% al lliurament del treball definitiu i sempre que s'ajuste al projecte inicial. Si el treball seleccionat no arribara a realitzar-se, el titular del mateix es compromet a retornar el 25% rebut, en la data màxima de lliurar del treball, és a dir, el 27/12/2019.

8.ª Les entitats convocants es reserven el dret de publicar, pel seu compte, o en col·laboració amb altres Entitats, aquells treballs que, segons el parer del Jurat, siguen mereixedors de ser oferits al públic, podent ser igualment objecte d'estudi i consulta. Els drets de publicació prescriuran als 12 mesos de l'otorgament del Premi, no així els drets de consulta i estudi.

9.ª En el supòsit que el treball premiat siga publicat tant per les entitats convocants o pel propi autor del projecte, s'haurà de fer constar en lloc visible, que el treball ha estat premiat en l'esmentada convocatòria, així com relacionar les entitats convocants dels Premis Universitaris.

10.ª El projecte a desenvolupar serà seleccionat per un jurat integrat per representants de les entitats convocants i de les entitats col·laboradores, qui decidirà qualsevol incidència no prevista en les presents Bases.